[Lưu trữ] Bảng lệnh Administrator SAMP

Đăng tại chuyên mục Lưu trữ

avatar
Quản trị viên
/ah : Trợ giúp admin
/fd : Tới
/bk : Lùi
/lt : Trái
/rt : Phải
/up : Lên
/dn : Xuống
/ar : Chấp nhận báo cáo
/tr : Từ chối báo cáo
/trr : Từ chối kèm thông điệp
/post : Report liên quan đến forum
/nao : Không có BQT online
/sta : Chuyển xuống cho CA
/spec: theo giỏi người chơi
/aspec : Theo dõi Admin
/agoto : Danh sách dịch chuyển
/agotoid : Tele đến Admin
/slap : Hất tung
/warn : Cảnh báo (3 cảnh cáo là bị banned)
/admins : Danh sách Admin online
/levelones : Danh sách member lv 1
/hoisinh : Hồi sinh
/goto : Đi đến địa điểm nào đó (phải có trong danh sách /goto)
/gotoid : Tele tới người chơi mà mình muốn gặp
/gotopveh : Tele đến xe của member
/gotocar : Tele đến chiếc xe nào đó
/gotoco : Tele tới tọa độ
/gotomapicon : Đi đến lối vào nào đó
/jetpack : Set jetpack
/check : Kiểm tra thông tin
/checkinv : Kiểm tra túi đồ
/prisoners : Xem lí do ở tù
/reports : Xem báo cáo
/setvw : Chuyển về thế giới thật
/setint :
/ip : Xem thông tin IP
/ipcheck : Kiểm tra IP
/nrn : Đổi tên member free
/god : Bất tử
/fly : Bay
/kick : Kick khỏi sever
/skick :
/damagecheck : Kiểm tra sát thương
/vehname : Tìm ID xe
/ban : Khóa tài khoản
/unban : Mở khóa tài khoản
/unbanip : Mở khóa IP
/freeze : Đóng băng người khác
/unfreeze : Mở băng người khác
/prison : Bỏ tù
/jail : Bỏ tù
/sjail : Jail với thời gian tùy thích
/thatu : Ân xá
/gethere : Tele người khác tới chổ mình
/listguns : Kiểm tra súng của player
/noooc : Tắt/mở kênh chat ooc
/nonewbie : Tắt/mở kênh chat newb
/n(un)mute : Mute kênh newbie
/ad(un)mute : Mute kênh quảng cáo
/fine : Phạt tiền
/lastshot : Kiểm tra dame cuối
/kills : Xem sát thương
/takeadminweapons : Lấy lại súng (súng của admin set mới được)
/veh : Spawn xe
/setskin : Set trang phục
/mole : SMS (555)
/getcar : Spawn xe nào đó lại ngay chổ mình
/entercar : Vào xe từ xa
/thatu : Ân xá
/respawncar : Reset xe về lại chổ ban đầu
/asellhouse : Lấy nhà người khác
/setarmorall : Set giáp cho all
/setarmor : Set giáp
/sethp : Set máu
/setname : Set tên
/givenos : Cho nitro
/fixveh : Sửa chiếc xe lại như mới
/fixvehall : Sửa tất cả xe lại như mới
/setmoney : Set tiền
/givemoney : Cho tiền
/givegun : set súng
/destroycar : Xóa xe Spawn
/destroycars : Xóa tất cả xe đã Spawn
/eventhelp : trợ giúp event
/createpvehicle : Set xe cho player (trong gara luôn)
/destroypvehicle : Xóa xe trong gara xe của player
/hedit : Edit nhà
/gangwarn : Cho gangs 1 cảnh cáo
/gangunban : Un banned gangs
/weather : Bầu trời
/weatherall: Chỉnh bầu trời cho all
/requestevent :
/tod : Chỉnh thời gian
/watch : Kiểm tra khu vực
/dmwatchlist :
/mark :
/hospital : Hồi sinh nhanh tại bệnh viện
/facunban : Un banned faction
/giftall : Tặng quà cho all
/respawnallcars : Reset tất cả xe về vị trí ban đầu
/setcolor : Set màu chữ của tên
/clearallreports : Xóa tất cả báo cáo
/createdealership : Làm shop xe
/destroydealership : Xóa shop xe
/createcdveh : Spawn xe cho shop
/destroycdveh : Xóa xe của shop
/editcardealership : Menu chỉnh shop xe - Gồm : Spawn xe sau khi mua, xe mới cho shop, giá shop xe,...
/giftreset : Reset thời gian nhận quà
/makevip : Set VIP
/makeadvisor : Set advisor
/makehelper : Set helper
/makemoderator : Set moderator
/suspend : Giống banned
/unsuspend: Un suspend
/makefacmod : Set mod cho faction
/makegangmod : Set mod gang
/makeadmin : Set admin
/slowgmx : Loading lại server, giống Reset server ấy
/gedit : Edit gate
/createpvehicle : Refund xe
/setstat : Give 1 số vật phẩm
/giveobject : Give object cho player
/givefamily, /fcreate, /createfamily, /givegang : Tạo gangster
/makeleader : Thêm leader cho factiob
/makeleader [id_player] [id_faction] 0 : Take leader
on 19.09.18 23:14#1
Báo cáo
avatar
Quản trị viên
/god:là on /off chức năng bất tử
/fly: là on/off chức nang bay
/kick: cái này ai cũng pek rồi
/ban: là banned người khác
/unban: un banned
/unbanip:un banned IP
/freeze: làm cho người khác bất tĩnh
/unfreeze: ngược lại với cái trên
/sjail: Jail với thời gian tùy thích, 9999999 cũng dc :))
/slap: làm 1 cú kick bay lên trời :))
/warn: cho 1 cảnh cáo (3 cảnh cáo là bị banned)
/gethere: Tele người khác tới chổ mình
/goto: đi đến địa điểm nào đó (phải có trong danh sách /goto)
/gotoid: tele tới người chơi mà mình muốn gặp
/check: kiểm tra thông tin người khác
/jetpack: set tên lửa mini
/gotoplayerscar: tele tới xe của người chơi nào đó ....
/xembaocao: xem báo cáo
/listgun: kiểm tra súng của....player
/noooc: on/off kênh chatt ooc
/nonewbie: on/off kênh chat newb
/fine: phạt tiền
/spec: theo giỏi người chơi
/takeadminweapons: lấy lại súng ( súng của admin set mới dc )
/sendtols: Tele player về LS
/sendtosf: Tele player về SF
/veh: spawn xe
/countdown: đếm ngược ( 3 2 1 Go!! ấy )
/setskin: set trang phục
/mole: SMS (555)
/getcar: spawn xe nào đó lại ngay chổ mình
/entercar: vào xe nhanh hoặc đúng hơn là từ xa
/release: thả ra tù
/gotoco:tele tới tạo độ.....
/respawncar: RS xe về lại chổ ban đầu
/asellhouse: take nhà người khác :))
/setarmorall: set giáp cho all
/setarmor: set giáp
/sethp : set máu
/setname : set tên
/givenos: give nitro
/fixveh: sửa chiếc xe lại như mới
/fixvehall: sửa tất cả xe lại như mới
/setmoney : set tiền
/givemoney: cho tiền
/givegun : set súng
/destroycar: xóa xe Spawn
/destroycars: xóa tất cả xe đã Spawn
/eventhelp: trợ giúp event
/facban:banned faction
/createpvehicle: set xe cho player (trong gara luôn)
/destroypvehicle: xóa xe trong gara xe của player
/fackick: kick faction
/hedit : edit nhà
/gotomapicon: đi đến lối vào nào đó
/gangwarn: cho gang 1 cảnh cáo
/gangunban: un banned gang
/weather : bầu trời
/weatherall: chỉnh bầu trời cho all
/tod : chỉnh thời gian
/facunban : un banned faction
/giftall : tặng quà cho all
/respawnallcars: RS tất cả xe về vị trí ban đầu
/setcolor: set màu chữ của tên
/clearallreports: xóa tất cả báo cáo
/createdealership: làm shop xe
/destroydealership: xóa shop xe
/createcdveh: spawn xe cho shop
/destroycdveh: xóa xe của shop
/editcardealership: menu chỉnh shop xe, gồm: spawn xe sau khi mua, xe mới cho shop, giá shop xe, vân vân ....
/giftreset: RS thời gian nhận quà
/makevip: set VIP
/makeadvisor: set advisor
/makehelper : Set helper
/makemoderator: set moderator
/suspend : giống banned
/unsuspend: un suspend
/makefacmod: set mod cho faction
/makegangmod: set mod gang
/makeadmin: set admin
/slowgmx: loading lại server, giống Reset server ấy
/gedit: edit gate
/createpvehicle : Refund xe
/setstat : Give 1 số vật phẩm
Update
/ar : Chấp nhận báo cáo
/tr : Từ chối báo cáo
/giveobject : Give object cho player
/gotoco : Đi đến bằng toạ độ x,y,z
/givefamily , /fcreate , /createfamily , /givegang : Tạo gangster
/makeleader : Thêm leader cho factiob
/makeleader [id_player] [id_faction] 0 : Take leader
/givenos : Thêm nitro vào car .
on 19.09.18 23:14#2
Báo cáo
avatar
Thành viên chính thức
- vãi cặc =))
on 21.09.18 10:53#3
Báo cáo
Sponsored content
Quyền hạn của bạn
Bạn không có quyền trả lời bài viết