Lữu trữ AutoHotkey của Móm Handsome.

Đăng tại chuyên mục Móm Handsome

Admin
Quản trị viên
AUTO HOTKEY CỦA MÓM HANDSOME

Code:
!Numpad0:: SENDINPUT t/enter{enter}
!Numpad1:: SENDINPUT t/getpt{space}
!Numpad2:: SENDINPUT t/bomb{enter} t/movept{space}
!Numpad3:: SENDINPUT t/opendoor{enter} t/loadpt{space}
!Numpad4:: SENDINPUT t/capcuu{space}
!Numpad5:: SENDINPUT t/heal  200{left}{left}{left}{left}
!Numpad6:: SENDINPUT t/xoamuctieu{enter}
!Numpad7:: SENDINPUT t/xemcauhoi{enter}
!Numpad8:: SENDINPUT t/traloicauhoi{space}
!Numpad9:: SENDINPUT t/xoacauhoi{space}
!9:: SENDINPUT t/dept to SFPD: 10 4 10 2 . Over{enter}
!0:: SENDINPUT t/dept to SFPD:{space}
!q:: SENDINPUT t/me nam xuong de tranh ne nguy hiem{enter} t/crack{enter}
!e:: SENDINPUT t/enter{enter} t/exit{enter}
!f:: SENDINPUT t/fix{enter}
!j:: SENDINPUT t/nghiviec{enter} t/xinviec{enter} t/chapnhan congviec{enter}
!z:: SENDINPUT t/s Sorry sorry{enter}
!p:: SENDINPUT t/sexy 2{enter}

Code:
!Numpad0:: SENDINPUT t/spec off{enter}
!Numpad1:: SENDINPUT t/ar{space}
!Numpad2:: SENDINPUT t/tr{space}
!Numpad3:: SENDINPUT t/trr{space}
!Numpad4:: SENDINPUT t/spec{space}
!Numpad5:: SENDINPUT t/goto{space}
!Numpad6:: SENDINPUT t/gotoid{space}
!Numpad7:: SENDINPUT t/gethere{space}
!Numpad8:: SENDINPUT t/hoisinh{space}
!Numpad9:: SENDINPUT t/sendto{space}
!Up:: SENDINPUT t/fd{enter}
!Left:: SENDINPUT t/lt{enter}
!Down:: SENDINPUT t/bk{enter}
!Right:: SENDINPUT t/rt{enter}
!u:: SENDINPUT t/up{enter}
!q:: SENDINPUT t/crack{enter}
!e:: SENDINPUT t/enter{enter} t/exit{enter}
!f:: SENDINPUT t/fly{enter}
!g:: SENDINPUT t/god{enter}
!k:: SENDINPUT t/kick{space}
!p:: SENDINPUT t/prison{space}
!b:: SENDINPUT t/banned{space}
!n:: SENDINPUT t/xemcauhoi{enter}
on 01.09.18 14:48#1
Báo cáo
Quyền hạn của bạn
Bạn không có quyền trả lời bài viết